Uczestnicy panelu otwarcia

„Człowiek i technika od Srebrnego Globu do Czerwonej Planety”

prof. Grzegorz Wrochna

Został powołany na stanowisko prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej 18 lutego 2021 r. Jest profesorem nauk fizycznych. W latach 1986-1991 pracował na Wydziale Fizyki UW, współpracował z ośrodkami naukowymi DESY w Hamburgu i CERN w Genewie. W latach 1991-1998 w CERN uczestniczył w projektowaniu i budowie eksperymentu CMS przy Wielkim Zderzaczu Hadronów LHC, w szczególności w projektowaniu i testowaniu elektroniki odpornej na promieniowanie.

Od 1999 r. pracował w Instytucie Problemów Jądrowych, od 2006 jako dyrektor, wcześniej jako kierownik Laboratorium Aparatury Astrofizycznej. Był inicjatorem utworzenia Narodowego Centrum Badań Jądrowych w 2011 r. i jego dyrektorem do 2015 r. Utworzył w nim m.in. Zakład Astrofizyki Cząstek. Był współtwórcą i przewodniczącym Polskiej Sieci Astrofizyki Cząstek.

Reprezentował Polskę w komitetach programowych EURATOM, komitetach Nuclear Energy Agency OECD, Radzie Nadzorczej unijnego Joint Research Centre (od 2019 r.). W latach 2017-2018 był przewodniczącym Komitetu Polityki Naukowej.

W latach 2019-2020 był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, gdzie nadzorował m.in. współpracę z Komisją Europejską i ESA.

 

dr Anna Fogtman

Specjalistka od załogowej eksploracji kosmosu. Pracuje w Europejskim Centrum Astronautów (EAC), Europejskiej Agencji Kosmicznej. Jej praca skupia się wokół opracowywania strategii ochrony zdrowia astronautek i astronautów ESA podczas misji kosmicznych poza niską orbitę okołoziemską oraz na koordynacji badań naukowych na platformach ESA, zwłaszcza w dziedzinie ochrony przed promieniowaniem kosmicznym. Badaczka efektów biologicznych promieniowania kosmicznego na ciało człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnej wrażliwości na promieniowanie.

Przed dołączeniem do zespołu EAC, pracowała na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Instytucie Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, gdzie badała wpływ zmieniających się czynników środowiskowych na komórkowe sieci genetyczne. Tytuł doktora otrzymała na Polskiej Akademii Nauk, a wcześniej pracowała w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego w Warszawie. Ukończyła Uniwersytety: Wrocławski i Warszawski.

Jest współautorką ponad 30 publikacji naukowych i dwóch zgłoszeń patentowych.

 

dr Agata Kołodziejczyk

Adiunkt badawczy w Centrum Technologii Kosmicznych Akademii Górniczo-Hutniczej. Specjalizuje się w neurobiologii, astrobiologii i innowacjach. W ramach pracy naukowej interesuje ją m.in. wpływ światła gwiazd na organizmy żywe.  Jest odpowiedzialna za stworzenie prototypu oświetlenia synchronizującego zegary biologiczne w przestrzeniach izolowanych od światła słonecznego. Ukończyła studia na Wydziale Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, a doktorat na Uniwersytecie w Sztokholmie.

Do jej licznych sukcesów należy odkrycie wewnętrznej powieki owadów. Pracując jako ekspertka w dziedzinie biomimetyki  w Advanced Concepts Team Europejskiej Agencji Kosmicznej opracowała rewolucyjne rozwiązanie dla wielomodułowych teleskopów orbitalnych polegające na zmniejszeniu ich ciężaru oraz kosztów wyniesienia nad ziemię. Szczególnie zasłużyła się dla kraju, współtworząc pierwsze analogowe bazy kosmiczne, gdzie przeprowadza się symulacje misji pozaziemskich. Obecnie wraz z partnerem zarządza własną firmą Astro Tech and Bioastronautics Research. Działaczka społeczna i popularyzatorka nauki. Pasję naukową realizuje także w ramach zajęć dla młodzieży i nauczycieli oraz pisania artykułów na temat astronomii. Jest członkinią stowarzyszenia Astronomia Nova, Polskiego Towarzystwa Rakietowego, Fundacji for Science, World Research Centre oraz prywatnej agencji kosmicznej Valles Marineris.

Za swój najważniejszy cel uważa nie tylko badanie kosmosu oraz łączenie biologii z astronomią, ale również inspirowanie ludzi.

 

prof. Piotr Orleański

Doktor habilitowany, profesor instytutu, zastępca dyrektora Centrum Badań Kosmicznych PAN do spraw Rozwoju Technologii. W ciągu ponad 40 lat pracy zdobył olbrzymie doświadczenie związane z budową satelitarnych instrumentów naukowych. Brał udział w ponad dwudziestu projektach satelitarnych, w tym tak znaczących dla polskiej astronomii międzynarodowych misjach jak: Integral (obserwacje w zakresie promieniowania gamma), Herschel (obserwacje w zakresie b. dalekiej podczerwieni), BRITE (obserwacje w zakresie promieniowania widzialnego) czy Solar Orbiter (bliskie obserwacje Słońca w zakresie promieniowania rentgenowskiego). Aktualnie sześć obiektów jego autorstwa lub współautorstwa pracuje w kosmosie na orbitach Ziemi oraz na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, dwa na orbicie Marsa, następny jest w drodze do Merkurego i kolejny zmierza w kierunku Słońca.

Jest członkiem Rady Polskiej Agencji Kosmicznej i Prezydium Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN.

 

Krzysztof Fijak

Dyrektor ds. technologii w SatRev – polskiej firmie zajmującej się projektowaniem i produkcją satelitów w standardzie CubeSat. Doświadczony projektant, architekt systemów i lider techniczny z ponad 20-letnim doświadczeniem w dziedzinie elektroniki, mechaniki i oprogramowania. Specjalista w projektowaniu i masowej produkcji elektroniki, komponentów mechanicznych i maszyn przemysłowych.

Andrzej Kotarski

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w pracy w sektorze kosmicznym oraz ponad 25-letnie doświadczenie w pracy w farmacji obejmujące stanowiska kierownicze w obu zawodach. Ukończył studia magisterskie z Zarządzania Lotnictwem na Akademii Obrony Narodowej, uzupełnione kursami uniwersyteckimi z zakresu technologii kosmicznych i ich zastosowań, aspektów ekonomicznych i prawnych na Politechnice Warszawskiej, Uniwersytecie Warszawskim i Keio University z Jokohamy w Japonii. Przeszedł również kurs dla kadry zarządczej w ramach Międzynarodowego Uniwersytetu Kosmicznego w Strasburgu. Ponadto jest również magistrem Farmacji Aptecznej ze specjalizacją w tej samej dziedzinie. Studia Ukończył na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.

Obecnie Andrzej Kotarski pełni funkcje wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Astronautycznego i członka Zarządu Mars Society Polska. Jest także międzynarodowym członkiem Tripoli Rocket Association, Senior Member American Institute of Aeronautics and Astronautics oraz Executive Member of Space Renaissance International jako przedstawiciel Polski.

 

Uczestnicy panelu dyskusyjnego

„Kosmiczne wojaże, a ziemskie granty i stypendia”

prof. Leszek Kwieciński

Pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego, kierownik Zakładu Studiów Strategicznych i Europejskich. Sprawuje także funkcje pełnomocnika Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego ds. Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy. W latach 2016-2020 Członek Rady NCBR oraz Centrum Technologii Audiowizualnych. Odbył liczne staże zagraniczne m.in. WISTA Technologie Park Berlin, Stanford University, Technische Univeristt Dresden, Staatskanzlei Dresden, Turku School of Economics, Institut der deutschen Wirtschaft Köln, Ruhr-Universtät Bochum, Państwowy Uniwersytet w St. Petersburgu czy Charles University Prague.

Członek Rady Doradców Business Centre Club – Loża Dolnośląska. Ekspert zewnętrzny w Narodowym Programie Foresight Polska 2020, uczestnik prac grup roboczych ds. przygotowania Dolnośląskiej Strategii Innowacji (2004 oraz 2011) oraz grup roboczych ds. przygotowania Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego (SRWD) na lata 2007-13 oraz 2014-2020. Od 2019 roku pełni funkcję Przewodniczącego Komitetu Sterującego w Strategicznym Programie Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków – GOSPOSTRATEG”.

Zainteresowania naukowe prof. L. Kwiecińskiego skupiają się wokół polityki innowacyjnej, przedsiębiorczości akademickiej oraz procesów europeizacji i zarządzania publicznego.

dr Paweł Nowakowski

Filozof polityczny, politolog, koordynator i kierownik międzynarodowych projektów badawczych w programach ramowych UE w zakresie badań naukowych i innowacji (7 Program Ramowy Wspólnoty Europejskiej oraz Horyzont 2020), Active and Assisted Living Programme i Erasmus+. Tłumacz literatury naukowej.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w prywatnych instytutach badawczych. Obecnie zatrudniony jako adiunkt w Instytucie Politologii UWr. Specjalizuje się w libertarianizmie, etyce politycznej oraz badaniach foresightowych.

prof. Irma Słomczyńska

Doktor habilitowana, profesor uniwersytetu na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie.

Zainteresowania badawcze obejmują europejską politykę kosmiczną, Wspólną Politykę Bezpieczeństwa i Obrony UE, bezpieczeństwo europejskie oraz nowe formy zarządzania w Unii Europejskiej. Opublikowała kilkanaście prac naukowych w wymienionych obszarach tematycznych, w tym monografie Europejska polityka kosmiczna, Lublin (2017), Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony. Uwarunkowania – struktury – funkcjonowanie, Lublin (2007) oraz rozdział European Space Security and Regional Order in: Cross-Disciplinary Perspectives on Regional and Global Security, eds. P. Frankowski, A. Gruszczak, London (2018).

prof. Przemysław Żukiewicz

Profesor Uniwersytetu Wrocławskiego w zakresie systemów politycznych i prawa konstytucyjnego. Prowadzi badania w obszarach przywództwa politycznego, komunikacji politycznej oraz polityki mobilności. Wykorzystuje w nich nowoczesne technologie umożliwiające analizy sieci oraz dużych zbiorów danych. Jest autorem wielu książek i artykułów naukowych publikowanych w wydawnictwach międzynarodowych i krajowych.

Realizował projekty badawcze wspierane przez Unię Europejską (Horizon 2020), Narodowe Centrum Nauki, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, Ministerstwo Szkolnictwa i Nauki Wyższego i Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki. Wykładał lub prowadził badania na uczelniach m.in. w Irlandii, Kanadzie, Nowej Zelandii, Wielkiej Brytanii, Czechach i na Litwie.

W latach 2016–2019 był sekretarzem zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, obecnie jest prezesem zarządu Centrum Sieci Społecznych.

dr hab. Bartosz Smolik

Politolog, doktor habilitowany zatrudniony w Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Działa również aktywnie w stowarzyszeniu Mars Society Polska, a także Polskim Towarzystwie Studiów Europejskich i Polskim Towarzystwie Nauk Politycznych. Jako politolog zajmuje się zagadnieniami z zakresu polityk kosmicznych, w tym zwłaszcza europejskiej polityki kosmicznej, bezpieczeństwa i obronności, eksploracji Marsa, Księżyca i innych ciał niebieskich. Osobnym przedmiotem jego zainteresowań jest również polski sektor kosmiczny. Jest współorganizatorem cyklów konferencji dotyczącej europejskiej polityki kosmicznej i eksploracji Marsa, a także czynnym uczestnikiem wielu konferencji naukowych i branżowych.

Poza obszarem polityk kosmicznych jego zainteresowania naukowe ogniskują się wokół zagadnień związanych z myślą polityczną i przywództwem politycznym, zwłaszcza w Chinach kontynentalnych. Prywatnie wraz z dwoma kilkuletnimi synkami przejawia zainteresowanie kolejnictwem i motoryzacją.